Servicevoorwaarden voor Consumenten 

Inhoudsopgave

 • Servicevoorwaarden van de website
 • Aanvullende servicevoorwaarden
 • Aanvaardbaar gebruikersbeleid

Servicevoorwaarden van de site

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2020

Deze Servicevoorwaarden Overeenkomst (“Voorwaarden”) regelt uw gebruik van het BROKKO marktplaats platform en zaken doet als BROKKO (“wij”, “ons” of “BROKKO”), inclusief onze website (Brokko.nu) en services die we via hen aanbieden (de website en services waarnaar wordt verwezen als onze “site”). ‘U’ verwijst naar u als gebruiker van de site.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op gebruikers en bezoekers van onze site. Gebruik van onze site is ook onderworpen aan ons huidige beleid voor aanvaardbaar gebruik. Uw gebruik van onze site als ´Talent Gebruiker´ (hieronder gedefinieerd) wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden van Talent (“Talent Voorwaarden”).

LEES DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. Door onze site te gebruiken of anderszins uw acceptatie aan te geven (bijvoorbeeld door akkoord te gaan bij het aanmaken van een account, het inloggen op uw account of te klikken op “Ik ga akkoord”, etc.), verklaart en garandeert u dat u de betreffende informatie heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met de voorwaarden, ga dan niet naar onze site of gebruik deze niet.

KENNISGEVING VAN ARBITRAGE: Deze Servicevoorwaarden zijn een bindende overeenkomst. We zullen een kennisgeving op de site plaatsen in geval van belangrijke wijzigingen in deze Servicevoorwaarden. Dergelijke wijzigingen, hetzij in de vorm van wijzigingen, toevoegingen of weglatingen, worden van kracht vanaf het moment dat dit wordt vermeld in de relevante kennisgeving of, indien de wijziging niet van belang is, onmiddellijk na verschijnen op deze site (zoals beschreven in sectie 17). Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, deze site geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot de hele of een deel van de site beperken. Controleer deze Servicevoorwaarden regelmatig op wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na onze kennisgeving van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, betekent dit dat u die wijzigingen accepteert.

Inhoudsopgave

 1. Het BROKKO platform
 2. BROKKO Video’s
 3. Erkenning
 4. Aanvullende voorwaarden
 5. Geschiktheid
 6. Vergoedingen en betaling
 7. Eigendom
 8. Beleid inzake auteursrecht en intellectuele eigendom
 9. Privacy
 10. Content en interacties van derden
 11. Links
 12. Wijzigingen aan onze site
 13. Beëindiging en voorbehoud van rechten
 14. Schadeloosstelling
 15. Disclaimers en beperkingen op onze aansprakelijkheid
 16. Overige bepalingen
 17. Wijzigingen in deze voorwaarden

 

1.Het BROKKO platform

Door een account op onze site aan te maken, gaat u ermee akkoord om echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken. U stemt ermee in geen account te maken met een valse identiteit. U stemt ermee in geen valse informatie te verstrekken. U stemt ermee in geen account aan te maken als u eerder bent verwijderd of verbannen van onze site. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van uw account informatie, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op of in verband met uw account en u stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde toegang of gebruik van uw account. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden in verband met ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw account.

 

2. BROKKO Video’s

 1. Via onze site kunt u gepersonaliseerde video’s (“BROKKO Video’s”) verkrijgen van beroemdheden, waaronder atleten, acteurs, artiesten, influencers en anderen (elk een “Talent Gebruiker”). U kunt een verzoek indienen bij een Talent Gebruiker voor een BROKKO Video die is gepersonaliseerd voor jou of een derde partij die u identificeert als ontvanger (“Ontvanger”).
 2. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Talent Gebruiker naar eigen goeddunken bepaalt hoe hij/zij aan uw verzoek en de inhoud van de gemaakte BROKKO Video voldoet. De Talent Gebruiker heeft de eindverantwoordelijke van de BROKKO Video, dit betekent dat hij/zij uw verzoek mogelijk niet precies volgt. We behouden ons het recht voor om elk verzoek naar eigen goeddunken te weigeren. De Talent Gebruiker heeft tot zes dagen de tijd om aan uw verzoek te voldoen of het te weigeren. Als de Talent Gebruiker niet aan uw verzoek wilt of kan voldoen, wordt het bedrag zoals gespecificeerd op onze site binnen enkele werkdagen terug gestort op de desbetreffende rekening.  
 3. BROKKO Video’s worden in licentie gegeven, niet verkocht. U koopt het recht (of de licentie) om het te gebruiken, niet de daadwerkelijke BROKKO Video zelf.
 4. Onder voorbehoud van uw volledige betaling, verleent de Talent Gebruiker u hierbij de volgende beperkte rechten om de BROKKO Video te gebruiken voor uitsluitend uw eigen persoonlijke, niet-commerciële en niet-promotionele doeleinden, onder voorbehoud van de volgende Voorwaarden: een niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, wereldwijde, sublicentieerbare, herroepbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, distribueren en openbaar weergeven van die BROKKO Video, in alle media (bijvoorbeeld op sociale-mediaplatforms), zowel in het geval van een bekend medium als in het geval van een medium dat hierna uitgevonden of bedacht is.
 5. U mag uw rechten in geen enkele BROKKO Video verkopen, doorverkopen of bezwaren. U mag uw rechten op een BROKKO Video alleen in licentie geven voor zover dit nodig is om de BROKKO Video te gebruiken zoals toegestaan onder deze voorwaarden (bijvoorbeeld door deze te delen met vrienden op een social media-platform of verzenden naar een ontvanger voor persoonlijke, niet-commerciële en niet-promotionele doeleinden zoals hierboven uiteengezet).
 6. U mag een BROKKO Video alleen gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden, waaronder ons beleid voor aanvaardbaar gebruik. We kunnen alle of een deel van de voorgaande licenties op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. We behouden ons het recht voor om een BROKKO Video op elk moment en om welke reden dan ook van onze site te verwijderen zonder enige kennisgeving aan u.

 

3. Erkenning

U erkent en gaat ermee akkoord dat:

 1. u geen privacy verwacht met betrekking tot een door u aangevraagde BROKKO Video of een aanvraag (hieronder gedefinieerd) die u doet. Ook erkent u en gaat u ermee akkoord dat u geen verzoek of aanvraag zult doen die inbreuk maakt op de privacy of andere rechten van een derde partij;
 2. het BROKKO watermerk op elke BROKKO Video intact moet blijven en u stemt ermee in het watermerk van een BROKKO Video niet te bewerken, wijzigen, bedekken of verwijderen. U stemt ermee in dat u geen derde partij helpt of aanmoedigt om het bovenstaande te doen met het watermerk. U stemt ermee in om de BROKKO Video niet te bewerken, wijzigen, aan te passen of afgeleid werk te creëren met de BROKKO Video. U stemt ermee in dat u geen derde partij helpt of aanmoedigt om het bovenstaande te doen met een BROKKO Video;
 3. dat wanneer u één van deze voorwaarden schendt, we uw toegang tot onze site beëindigen, we u verwijderen of verbannen van de site (of het account dat u hebt gemaakt of beheert), we uw licentie voor het gebruik van een BROKKO Video of ander aanbod onder de betreffende voorwaarden beëindigen en u per direct alle kopieën van de BROKKO Video moet verwijderen, inclusief van elk social media platform. Daarbij moet u iedere ontvanger van de BROKKO Video op de hoogte stellen en opdragen hetzelfde te doen. Daarmede moet u iedere actie ondernemen die wij redelijkerwijs vragen, inclusief het identificeren van elke ontvanger;
 4. zonder een van onze rechten te beperken, elk verzoek dat u via onze site indient door ons of door een Talent Gebruiker kan worden afgewezen; als dat meer dan eens gebeurt, kunnen we uw toegang tot onze site beëindigen, u verwijderen of verbannen (en elk account dat u hebt gemaakt of beheert), of andere passende maatregelen nemen naar eigen goeddunken van BROKKO, inclusief het beëindigen van uw licentie om een ​​BROKKO Video te gebruiken of ander aanbod onder de betreffende voorwaarden en u opdragen de stappen te ondernemen die in sectie 3.4 worden beschreven.

 

4. Aanvullende Voorwaarden

Sommige producten of diensten die via de site worden aangeboden, hebben mogelijk aanvullende voorwaarden (“aanvullende voorwaarden”). Als er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, zullen we deze beschikbaar stellen bij het betreffende product of de dienst. Door dat product of die dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de aanvullende voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met een van deze voorwaarden, zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij in de aanvullende voorwaarden staat dat sommige of al deze voorwaarden niet van toepassing zijn.

 

5. Geschiktheid

 1. Geschiktheidsverklaringen en Garanties: U verklaart en garandeert dat:
 1. het u niet door ons, of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving, is verboden om enig aspect van onze site te gebruiken of te openen;
 2. u voldoet aan alle toepasselijke voorwaarden van de externe betalingsprovider die u gebruikt op onze site en u niet op een verboden lijst staat van de betreffende betalingsprovider;
 3. u (en elk account dat u heeft gemaakt of beheert) om welke reden dan ook niet eerder is verbannen of verwijderd van onze site; en
 4. u geen veroordeelde zedendelinquent bent.

 

 

6. Vergoedingen en betaling

 1. Vergoedingen: De vergoeding voor een BROKKO Video of ander aanbod wordt gespecificeerd op de boekingspagina van de Talent Gebruiker op onze site wanneer u uw verzoek indient. U stemt ermee in alle verschuldigde bedragen te betalen in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die van kracht zijn wanneer u uw verzoek indient of goederen koopt.
 2. Valuta: Alle transacties zijn in Euro (“EUR”), tenzij anders aangegeven.
 3. Betaling: U kunt een BROKKO Video aanvragen met een geldige betaalkaart via de desbetreffende externe betalingsprovider. U moet geldige betalingsgegevens aan de externe betalingsprovider verstrekken (iDeal Visa, MasterCard of andere door de betalingsprovider geaccepteerde uitgever). U erkent en gaat ermee akkoord dat BROKKO de betalingsprovider niet beheert, bezit of controleert. Uw gebruik van uw betaalkaart wordt beheerst door uw overeenkomst met en het privacybeleid van de betalingsprovider, niet door deze voorwaarden. U stemt ermee in om de betalingsprovider onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in uw factuuradres (of andere informatie) voor uw betaalkaart. U kunt een BROKKO Video niet retourneren of ruilen en er wordt geen restitutie verleend.
 4. BROKKO behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om uw BROKKO Video verzoek te annuleren als: (i) uw betalingsmethode wordt geweigerd; of (ii) u eerder om welke reden dan ook van onze site bent verwijderd of verbannen. BROKKO behoudt zich het recht voor om op elk moment haar vergoedingen en betalingsprocedures, inclusief de betalingsopties en voorwaarden, te wijzigen, hetzij onmiddellijk na het plaatsen op onze site of door een andere kennisgeving aan u.
 5. Betalingsvragen: Als u een vraag heeft over een aankoop of een betaling op uw betaalkaart, neem dan contact met ons op via info@brokko.nu. We bepalen naar eigen goeddunken hoe facturerings geschillen tussen ons worden opgelost.

 

7. Eigendom

 1. U erkent en gaat ermee akkoord dat elke BROKKO Video of ander aanbod van een Talent Gebruiker eigendom is van de Talent Gebruiker die deze heeft gemaakt.
 2. Wij of onze licentiegevers zijn eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en voor: (i) onze site en de “look and feel” van onze site, inclusief alle software, ideeën, processen, gegevens, tekst, media en andere beschikbare inhoud op onze site (individueel en collectief “BROKKO Content”); en (ii) onze handelsmerken, logo’s en merkelementen (“merken”). Onze site, de inhoud van de site en merken zijn elk beschermd onder Europese en internationale wetten. U mag geen enkel deel van de HTML / CSS, JavaScript, visuele ontwerpelementen of concepten dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. U verleent ons hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, onbeperkte, universele, sublicentieerbare licentie (via meerdere niveaus van sublicenties), eeuwigdurende en onherroepelijke licentie, op welke manier dan ook en media, nu bekend of hierna uitgevonden of bedacht (inclusief sociale mediaplatforms), om het volgende te gebruiken, reproduceren, licentiëren, distribueren, wijzigen, aanpassen, opnieuw formatteren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, afgeleide werken maken en anderszins gebruiken voor de doeleinden van het bedienen en aanbieden van onze site, het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten, en het adverteren, vermarkten en promoten van onze site en onze producten en diensten: (i) elk verzoek (video, tekst of anderszins) dat u doet of naar een Talent Gebruiker stuurt, inclusief informatie over de ontvanger; en (ii) elke aanvraag die u aan BROKKO doet, hetzij via onze site, een social media platform, website van derden of anderszins, inclusief een reactievideo, idee, intellectueel eigendom, publiciteitsrechten, feedback (hieronder gedefinieerd), beoordeling, foto, video, e-mail, tekst, post of andere communicatie, ongeacht of deze betrekking heeft op u of een derde partij (i) en (ii) elk, individueel en collectief, een “aanvraag”). U verklaart en garandeert dat u ofwel: (i) alle rechten op een aanvraag bezit; of (ii) alle rechten heeft die nodig zijn, ook met betrekking tot een derde partij die heeft bijgedragen aan, is opgenomen in, of waarnaar wordt verwezen, in een aanvraag, om ons de bovengenoemde rechten te verlenen. U zult geen aanvraag doen die vertrouwelijk of bedrijfseigen zijn. U zult geen aanvraag doen die informatie bevat waarvan u niet het recht heeft het openbaar te maken of die u of een ontvanger niet openbaar wenst te maken. BROKKO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebruik of openbaarmaking van een aanvraag, inclusief persoonlijke informatie die van u, een ontvanger of een derde partij is.
 4. We kunnen, om welke reden dan ook, weigeren een aanvraag te accepteren of te verzenden. We kunnen, om welke reden dan ook, weigeren om een aanvraag van onze site te verwijderen. Verder behouden we ons het recht voor om te beslissen of een aanvraag in strijd is met deze voorwaarden en kunnen we op elk moment, zonder kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken, uw aanvraag verwijderen, uw toegang tot onze site beëindigen, elk account die u hebt gemaakt of beheert verwijderen, verbannen of naar eigen goeddunken andere passende acties ondernemen naar aanleiding van de schending van deze voorwaarden.
 5. BROKKO wil de mogelijkheid van toekomstige misverstanden vermijden als een door een BROKKO ontwikkeld project (zoals hieronder gedefinieerd) lijkt op uw aanvraag. Als uw aanvraag enig idee, suggestie, voorstel, plan of ander materiaal bevat dat betrekking heeft op ons bedrijf (individueel en collectief “feedback”), erkent u en gaat u ermee akkoord dat u die feedback op eigen risico indient en dat BROKKO geen verplichting (inclusief geen verplichting tot vertrouwelijkheid of privacy) heeft met betrekking tot die feedback, en u verleent aan BROKKO een niet-exclusieve, royalty vrije, volledig betaalde, onbeperkte, universele, sublicentie (via meerdere niveaus van sublicenties), eeuwigdurende en onherroepelijke licentie, op welke manier dan ook voor voor media, nu bekend of hierna uitgevonden of bedacht, om te reproduceren, in licentie te geven, te verspreiden, te wijzigen, aan te passen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, afgeleide werken te maken van (bijvoorbeeld vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen), en anderszins gebruiken en exploiteren op welke manier dan ook (inclusief commercieel).
 6. U doet hierbij afstand van alle morele rechten of “moreel recht” die u zou kunnen hebben in een aanvraag, inclusief ´´feedback´´. U verklaart en garandeert dat geen enkele derde partij “moreel recht” of andere rechten heeft op de aanvraag, inclusief feedback .

 

8. Beleid omtrent auteursrecht en intellectuele eigendom

 1. Mededeling over de Digital Millennium Copyright Act: we reageren op meldingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht en beëindigen de toegang tot onze site voor herhaaldelijke overtreders. Als u van mening bent dat materiaal op onze site inbreuk maakt op het auteursrecht, stuur dan de volgende informatie naar de hieronder genoemde Auteurs Agent:
 1. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 2. een beschrijving van het werk dat volgens u wordt geschonden;
 3. een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt en dat u verzoekt te worden verwijderd, samen met informatie over waar het zich bevindt;
 4. een verklaring dat u “te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de auteursrechthebbende, zijn vertegenwoordiger of de wet.”;
 5. een elektronische of fysieke handtekening van de copyright-eigenaar (of een persoon die bevoegd is om op te treden voor de copyright-eigenaar);
 6. een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de informatie die u verstrekt correct is en dat u de auteursrechthebbende bent of bevoegd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende.

Beëindiging Beleid: als we vaststellen dat u een herhaaldelijke inbreukmaker bent, kunnen we uw toegang tot onze site beëindigen, u verwijderen of verbannen (en elk account dat u heeft gemaakt of beheert) en naar eigen goeddunken andere passende maatregelen treffen.

 

9. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons privacybeleid legt uit hoe we persoonlijke informatie en andere gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

 

10. Content en interacties van derden

 1. Onze site kan functies en functionaliteiten bevatten die linken naar of u toegang bieden tot inhoud van derden, die volledig onafhankelijk zijn van BROKKO, inclusief BROKKO Video’s, websites, platforms, servers, netwerken, systemen, informatie, databases, applicaties, software, programma’s, producten of diensten en internet in het algemeen. Uw interacties met derden, inclusief gebruikers en Talent Gebruikers, die u op of via onze site vindt, zijn uitsluitend tussen u en de derde partij. U moet elk onderzoek doen dat u nodig of passend acht voordat u doorgaat met contact of interactie, in verband met onze site of anderszins. U gaat er echter mee akkoord om geen contact op te nemen met of te communiceren met een Talent Gebruiker, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​via onze site. U gaat er ook mee akkoord dat BROKKO naar eigen goeddunken tussenbeide kan komen in geschillen en dat u in redelijkheid met BROKKO zult samenwerken als het dat doet. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die zijn opgelopen als gevolg van een dergelijke interactie. U ontslaat hierbij BROKKO van claims, eisen en schade (feitelijk en gevolg) van elke soort of aard, bekend en onbekend, vermoedelijk en onvermoedelijk, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enige manier gerelateerd aan dergelijke geschillen of onze site. 
 2. Van tijd tot tijd kan een entiteit op de boekingspagina van een Talent Gebruiker worden geïdentificeerd of elders op onze site worden geassocieerd met de Talent Gebruiker als een liefdadigheidsorganisatie of als ontvanger van fondsen die worden opgehaald (‘Liefdadigheid’). Op de boekingspagina van de Talent Gebruiker kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat de inkomsten van de Talent Gebruiker uit een BROKKO Video geheel of gedeeltelijk aan het goede doel zullen worden gegeven. Die afspraken zijn strikt tussen de Talent Gebruiker en de liefdadigheidsorganisatie. BROKKO is geen sponsor van, onderschrijft niet en is niet gelieerd aan de liefdadigheidsinstelling en is niet commercieel betrokken bij dergelijke regelingen (tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt door BROKKO). Tenzij uitdrukkelijk vermeld, heeft BROKKO geen controle over en geeft het geen garanties over het goede doel of enige andere donatie aan het goede doel.

 

11. Links

Onze site kan links bevatten naar social media platforms of websites van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat: (a) de link niet betekent dat we het platform of de website onderschrijven of daaraan gelieerd zijn; en (b) wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden in verband met uw gebruik van het platform of de website. U moet altijd de algemene voorwaarden en het privacybeleid van een platform of website lezen voordat u deze gebruikt.

 

12. Wijzigingen aan onze site

U erkent en gaat ermee akkoord dat we elk aspect van onze site op elk moment kunnen wijzigen of beëindigen, zonder kennisgeving aan u.

 

13. Beëindiging en voorbehoud van rechten

U kunt uw account op elk moment verwijderen door contact op te nemen met een lid van het BROKKO team via info@brokko.nu. We behouden ons het recht voor om de toegang tot onze site te beëindigen voor elke persoon, inclusief u, op elk moment en om welke reden dan ook, naar eigen goeddunken. Als u een van deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om onze site te gebruiken automatisch beëindigd.

 

14. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om BROKKO en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, directeuren, aandeelhouders, agenten, partners, verkopers en licentiegevers (elk een “BROKKO-partij” en gezamenlijk “BROKKO-partijen”) te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te houden van en tegen alle claims, kosten, procedures, eisen, verliezen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met: (a) deze voorwaarden; of (b) gebruik van onze site. BROKKO kan een advocaat inschakelen en de verdediging controleren van elke claim die u vrijwaart. U zult redelijkerwijs met ons samenwerken in verband met een claim.

 

15. Disclaimers en beperkingen op onze aansprakelijkheid

 1. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van onze site op eigen risico is. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, verwerpt BROKKO alle garanties, voorwaarden en verklaringen van welke aard dan ook, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, inclusief die met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en voortvloeiend uit natuurlijk handelen of gebruik van handel.
 2. In het bijzonder geeft BROKKO geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid of volledigheid van inhoud die beschikbaar is op of via onze site of de inhoud van een social media platform of website van derden die is gelinkt aan of geïntegreerd is op onze site. U erkent en gaat ermee akkoord dat BROKKO niet aansprakelijk is voor: (i) fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud; (ii) persoonlijk letsel, materiële schade of andere schade als gevolg van uw toegang tot of gebruik van onze site; (iii) ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers, persoonlijke informatie of gebruikersgegevens; (iv) elke onderbreking van de verzending van of naar onze site; (v) bugs, virussen en dergelijke die op of via onze site kunnen worden overgedragen; of (vi) enige schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden van welke aard dan ook die zijn opgelopen als gevolg van inhoud die is gepost of gedeeld via onze site.
 3. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle materialen of informatie gedownload of anderszins verkregen via onze site, inclusief elke BROKKO Video, op eigen risico is binnengehaald en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade, verliezen, kosten, uitgaven of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of in verband daarmee. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via onze site, inclusief via een BROKKO Video, zal garantie creëren die niet uitdrukkelijk door ons is gegeven.
 4. U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u onze site gebruikt, u wordt blootgesteld aan de inhoud van verschillende bronnen en dat BROKKO niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid, wettigheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke inhoud. U begrijpt en erkent dat u mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk, aanstootgevend of intimiderend is en u stemt ermee in af te zien van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of mogelijk heeft met betrekking tot BROKKO.
 5. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, erkent u en gaat u ermee akkoord dat BROKKO in geen geval aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige indirecte, speciale, incidentele of bestraffende gevolgschade (inclusief voor winstderving, inkomsten of gegevens) of voor de kosten van het verkrijgen van vervangende producten, die voortvloeien uit of in verband zijn met deze voorwaarden, ongeacht de oorzaak, ongeacht of de dergelijke aansprakelijkheid voortvloeit uit een claim op basis van contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid, of anderszins en of BROKKO al dan niet in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
 6. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal onze totale cumulatieve aansprakelijkheid jegens u of een derde partij onder deze voorwaarden, inclusief alle oorzaken van actie en alle theorieën van aansprakelijkheid, beperkt zijn tot en niet hoger zijn dan de kosten die BROKKO daadwerkelijk ontvangt van u gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de claim die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid.
 7. Bepaalde rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toe. Als die wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en heeft u mogelijk aanvullende rechten.
 8. U gaat ermee akkoord dat de hierboven uiteengezette beperkingen van schade fundamentele elementen zijn van de basis van de overeenkomst tussen BROKKO en u.

 

16. Overige bepalingen

 1. Overmacht: In geen geval is BROKKO aansprakelijk voor vertragingen of storingen in de uitvoering die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan overmacht (zoals aardbevingen, stormen, overstromingen, etc.), onvermijdelijke ongevallen, wetten, regels, voorschriften of bevelen van overheidsinstanties, oorlogshandelingen (al dan niet verklaard), terrorisme, vijandelijkheden, blokkades, burgerlijke ongeregeldheden, embargo’s, stakingen of enige andere gebeurtenis of oorzaak buiten de redelijke controle van BROKKO.
 2. Rechtskeuze en jurisdictie: Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder gevolg te geven aan conflicterende wetten of bepalingen. U gaat ermee akkoord dat elke actie van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of onze site alleen zal worden ingediend bij de rechtbanken in Nederland. U stemt ermee in en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken met het oog op een dergelijke actie.
 3. Scheidbaarheid: Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, wordt die bepaling geacht op de juiste wijze te zijn gewijzigd om uitvoering te geven aan de bedoeling van de bepaling of, indien wijziging niet mogelijk is, wordt de bepaling van deze voorwaarden verwijderd en heeft deze geen invloed de afdwingbaarheid van enige andere bepaling.
 4. Geen afstandsverklaring of wijziging: Het feit dat BROKKO enig recht of bepaling van deze voorwaarden niet afdwingt, belet BROKKO niet om een ​​dergelijk recht of deze bepaling in de toekomst af te dwingen en wordt niet geacht deze voorwaarden te wijzigen.
 5. Overdracht: BROKKO kan op elk moment haar rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen, inclusief aan een gelieerde entiteit of in verband met een verkoop van activa, fusie, overname, reorganisatie, faillissement, andere transactie of van rechtswege.
 6. Diversen: De term ‘’inclusief’’ in deze voorwaarden wordt ruim geïnterpreteerd en betekent ‘inclusief, zonder beperking’. Titels zijn alleen voor het gemak en worden niet overwogen bij het interpreteren van deze voorwaarden.

 

17. Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden wijzigen. Als we dat doen, zullen we de herziene voorwaarden op onze site plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze voorwaarden bijwerken. De herziene voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht als u ze accepteert (bijvoorbeeld door akkoord te gaan wanneer u een account aanmaakt of inlogt op een bestaand account, of door onze site te gebruiken of te blijven gebruiken nadat de herziene voorwaarden zijn gepost); anders zijn ze 30 dagen na plaatsing van kracht.

 

Aanvullende Servicevoorwaarden

LEES HET VOLGENDE AUB ZORGVULDIG. Door het product of de dienst te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijke aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden worden beheerst door en zijn opgenomen in de Servicevoorwaarden. Termen die zijn gedefinieerd in de Servicevoorwaarden hebben dezelfde betekenis in deze aanvullende voorwaarden.

Van tijd tot tijd kunnen we deze aanvullende voorwaarden wijzigen. Als we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door ze op onze site te plaatsen en de datum “Laatst bijgewerkt” bij te werken. De herziene aanvullende voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht. Door dit product of deze service te gebruiken of te blijven gebruiken, verklaart en garandeert u dat u deze aanvullende voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt.

 

Aanvaardbaar gebruik beleid

Laatst bijgewerkt: 27 april 2020

Uw gebruik van onze site wordt beheerst door dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. Voorwaarden die zijn gedefinieerd in de servicevoorwaarden van de site of de servicevoorwaarden voor de Talent Gebruiker hebben dezelfde betekenis in ons beleid voor aanvaardbaar gebruik.

U bent verantwoordelijk voor uw gebruik van een BROKKO Video, uw account, onze site en elke aanvraag (als u een site gebruiker bent) of Talent Content (als u een Talent Gebruiker bent). Ons doel is om een positieve, nuttige en veilige gebruikerservaring te creëren. Om dit doel te promoten, verbieden we bepaalde soorten gedrag die schadelijk kunnen zijn.

 1. U verklaart en garandeert dat:
 1. u geen valse identiteit zult gebruiken of valse of misleidende informatie zult verstrekken;
 2. u geen account (of account dat u heeft gemaakt of beheerd) aanmaakt als u eerder bent verwijderd of verbannen van onze site;
 3. u geen gebruik zult maken van of toestemming geven voor het gebruik van een BROKKO Video voor andere doeleinden dan: (i) de specifieke beperkte doeleinden uiteengezet in de Servicevoorwaarden; (ii) die zijn uiteengezet in toepasselijke aanvullende voorwaarden; of (iii) die uiteengezet in enige andere schriftelijke overeenkomst, als u een Talent Gebruiker bent;
 4. u zal niet:
  1. een wet, regelgeving of gerechtelijk bevel schenden;
  2. intellectueel eigendom, privacy, publiciteit, moraal of “moreel recht” of andere wettelijke rechten van een derde partij schenden, overtreden of ongepast maken;
  3. enige actie ondernemen (zelfs indien gevraagd door een ander) om iets te delen, plaatsen of te communiceren dat, expliciet of impliciet: illegaal, beledigend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, racistisch, denigrerend, pornografisch (inclusief naaktheid), onfatsoenlijk, godslasterlijk, obsceen, schadelijk voor iemands reputatie of anderszins aanstootgevend is. U zult ook anderen niet aanmoedigen het bovenstaande te doen.
  4. reclame of commerciële communicatie verzenden, inclusief spam, of enige andere ongevraagde of ongeoorloofde communicatie;
  5. deelnemen aan spying of harvesting, of gebruik maken van van software, inclusief spyware, wat ontworpen is om gegevens van onze site te verzamelen, inclusief van elke gebruiker van onze site;
  6. virussen, andere computerinstructies of technologische middelen verzenden die bedoeld zijn om het gebruik van computers of gerelateerde systemen te verstoren of te beschadigen;
  7. derden stalken, lastigvallen, bedreigen of schaden;
  8. zich voordoen als een derde partij;
  9. deelnemen aan frauduleuze of illegale activiteiten, waaronder phishing, witwassen van geld of fraude;
  10. middelen gebruiken om iets van onze site te scrapen of te crawlen;
  11. proberen een technologische maatregel die door ons, een van onze providers of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) is geïmplementeerd, te omzeilen om ons, onze site, gebruikers, ontvangers of enige andere derde partij te beschermen;
  12. onze site gebruiken om informatie te verkrijgen om een ​​vergelijkbare of concurrerende website, applicatie of dienst te bouwen;
  13. proberen om de software of andere onderliggende code die wordt gebruikt om onze site te bieden te ontcijferen, te decompileren, te demonteren of reverse-engineeren;
  14. een derde partij adviseren, aanmoedigen of bij staan ​​bij het uitvoeren van een van de voorgaande zaken.
 1. Voor alle duidelijkheid: uw gebruik van een BROKKO Video omvat gebruik overal (op onze site of anderszins).

Onderzoeken:

U erkent en gaat ermee akkoord dat we niet verplicht zijn om de toegang tot of het gebruik van onze site door u of derden te controleren (inclusief het bewaken van BROKKO Video, Talent Content, aanvragen of feedback), maar we hebben het recht om dit te doen om onze site, dit beleid of onze voorwaarden te handhaven. Ook om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of ander juridisch, administratief of regelgevend verzoek, proces, etc.